keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

Privacyverklaring

Scroll omlaag

NerrieServer
NerrieServer, gevestigd aan Meerkolstraat 18 7471 GZ Goor, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
NerrieServer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IBAN
 • CV-gebonden gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nerrieserver.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Bij vacatures en stages verwerken wij cv-gebonden gegevens om de procedure hiervan te doorlopen. Deze gegevens kunnen verschillen per persoon en afhankelijk daarvan kunnen er bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt. Deze gegevens worden nooit langer dan nodig bewaard.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
NerrieServer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • NerrieServer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
NerrieServer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NerrieServer) tussen zit. NerrieServer gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

MailChimp
MailChimp wordt gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven. Hiervoor wordt alleen het e-mailadres opgeslagen nadat deze is opgegeven op de website.

Contactformulier
Het contactformulier op de website wordt gebruikt om via e-mail of telefoon contact op te nemen. Hiervoor wordt je naam, telefoon en/of bedrijfsnaam gevraagd.

Analytics
NerrieServer gebruikt Google Analytics om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en kunnen niet aan een persoon gebonden worden. Gegevens die worden verzameld zijn bijvoorbeeld het aantal bezoekers op de website of de bezoeker per pagina.

Mijn NerrieServer
Via Mijn NerrieServer verwerken wij persoonsgegevens die gebonden zijn aan de facturatie van onze abonnementen, diensten en producten. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard. Dit geld zowel voor klanten als onze leveranciers. Hieronder vallen NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail, contactpersoon en voor leveranciers hun IBAN.

Roundcube
De e-mail van NerrieServer wordt gehost bij Roundcube. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende e-mails (tijdelijk) opgeslagen op de servers van Roundcube.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NerrieServer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie – Bewaartermijn – Reden
Persoonsgegevens – Onbepaalde tijd – Facturatie / Abonnement
Bedrijfsnaam – Onbepaalde tijd – Facturatie
Internet en apparaattype – Onbepaalde tijd – Website optimalisatie
IBAN (leveranciers)- Onbepaalde tijd – Betalingen
E-mail – Onbepaald – Contact
Analytics – Onbepaald – Website optimalisatie
CV – Onbepaalde tijd- Afhandeling sollicitaties / stages

Delen van persoonsgegevens met derden
NerrieServer verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. NerrieServer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
NerrieServer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NerrieServer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nerrieserver.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. NerrieServer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NerrieServer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nerrieserver.nl. NerrieServer zou dan de gegevens kunnen verwijderen.

NerrieServer gebruikt hiervoor de volgende veiligheidsmaatregelen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (www.nerrieserver.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Verwachtingen
Om onze verwachtingen zo concreet mogelijk in beeld te brengen hebben wij de volgende doelstelling opgesteld. De doelstelling is gebaseerd op cijfers van het afgelopen jaar uit Google Analytics, gemiddeld doorklikratio, gemiddelde conversie en het totale zoekvolume.