Privacyverklaring

NerrieServer hecht veel waarde aan de beveiliging van uw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden daarom in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) verwerkt.

In deze privacyverklaring is uiteengezet welke persoonsgegevens NerrieServer verwerkt, met welk doel en op grond waarvan. Daarnaast lees je in deze verklaring over welke rechten je beschikt en op welke wijze je deze rechten kunt uitoefenen.

1. NerrieServer

NerrieServer staat bij de Kamer van Koophandel (hierna: KvK) ingeschreven onder het nummer 71290257. Het vestigingsadres van NerrieServer is Meerkolstraat 18, 7471 GZ Goor.

2. Betrokkenen

Deze privacyverklaring is van toepassing op jou indien je betrokken bent bij NerrieServer. Van betrokkenheid is sprake ingeval je:

  • Bezoeker bent van de website nerrieserver.nl;

  • Klant of potentiële klant bent van NerrieServer;

  • Ontvanger bent van e-mails of nieuwsbrieven van NerrieServer;

  • Samenwerkt met NerrieServer;

  • Contact opneemt met NerrieServer.

3. Verwerking persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens vallen alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Het betreft informatie die direct over jou gaat of in combinatie met andere informatie naar jou te herleiden is.

Van de verwerking van persoonsgegevens is onder andere sprake als jouw persoonsgegevens door NerrieServer worden verzameld, vastgelegd, opgeslagen, geordend, geraadpleegd of gewijzigd.

4. Welke persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door NerrieServer worden verwerkt zijn onderverdeeld in de volgende drie categorieën:

Contactgegevens
Hieronder valt jouw voornaam, achternaam, (mobiele)telefoonnummer, e-mailadres en jouw adresgegevens (adres, postcode, plaats).

Financiële gegevens
Onder deze gegevens valt jouw bankrekeningnummer, betalingsgegevens en factuurgegevens.

Technische gegevens
Onder technische gegevens valt jouw IP-adres en overige gegevens die inzicht geven in de wijze waarop je gebruikmaakt van de website www.nerrieserver.nl. Denk hierbij aan de pagina’s die je bezoekt, de gebruikte internetbrowser en apparaattype. Raadpleeg voor meer informatie de cookieverklaring.

5. Verkrijging persoonsgegevens

NerrieServer heeft de persoonsgegevens genoemd onder 4 rechtstreeks van jou verkregen, omdat je de website bezoekt, jouw persoonsgegevens achterlaat, telefonisch of per e-mail contact opneemt, door raadpleging van openbare bronnen zoals het handelsregister van de KvK.

6. Doeleinden verwerking

NerrieServer verwerkt jouw persoonsgegeven genoemd onder punt 4 voor de hieronder genoemde doeleinden.

Contact opnemen
NerrieServer heeft de genoemde persoonsgegevens nodig om jou te kunnen contacteren. Dit kan zijn omdat je daartoe verzocht hebt of omdat dit noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en NerrieServer.

Werkzaamheden uitvoeren
NerrieServer heeft de persoonsgegevens nodig om aan de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met jou te kunnen voldoen.

Facturatie en financiële administratie
NerrieServer heeft jouw persoonsgegevens nodig voor de facturatie en om de financiële administratie te kunnen voeren.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen
NerrieServer verwerkt jouw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de op haar rustende wettelijke verplichtingen.

Verzending e-mail en nieuwsbrief
NerrieServer gebruikt, als je daarvoor toestemming hebt gegeven, jouw persoonsgegevens om jou per e-mail op de hoogte te houden van onder andere nieuwe diensten of andere relevante ontwikkelingen.

Optimalisatie website en diensten
NerrieServer verwerkt jouw persoonsgegevens om de website www.nerrieserver.nl te optimaliseren en de aangeboden diensten beter op jouw wensen af te laten stemmen.

7. Grondslagen verwerking

NerrieServer baseert de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals uiteengezet onder punt 4 op de hieronder genoemde grondslagen.

Uitvoering overeenkomst
Jouw contactgegevens en financiële gegevens worden verwerkt, omdat het noodzakelijk is voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst tussen jou en NerrieServer.

Toestemming
NerrieServer verwerkt een of meer gegevens vallend onder contactgegevens, financiële gegevens en technische gegevens, omdat je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven. Je kunt de toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar info@nerrieserver.nl.

Wettelijke verplichtingen
NerrieServer verwerkt jouw contactgegevens en financiële gegevens, om te kunnen voldoen aan de op haar rustende wettelijke verplichtingen.

Gerechtvaardigd belang
NerrieServer verwerkt een of meer van jouw gegevens vallend onder contactgegevens, financiële gegevens en technische gegevens, als zij daarbij een gerechtvaardigd belang heeft.

8. Bewaartermijn persoonsgegevens

NerrieServer bewaart jouw persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Als het bewaren van de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is worden deze verwijderd.

Persoonsgegevens verkregen naar aanleiding van jouw toestemming, worden niet meer noodzakelijk geacht zodra je de toestemming intrekt.

Persoonsgegevens verkregen wegens jouw interesse in het aanbod van NerrieServer, zonder dat dit heeft geleid tot een overeenkomst worden 2 jaar bewaard.

Persoonsgegevens die worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst tussen jou en NerrieServer worden na het einde van de overeenkomst 7 jaar bewaard.

9. Jouw rechten

Je beschikt op grond van de AVG over de hieronder genoemde rechten. Een verzoek tot de uitoefening van deze rechten kun je indienen door een e-mail te sturen naar info@nerrieserver.nl, tenzij hieronder anders is aangegeven.

Gegevens inzien
Je hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt door NerrieServer.

Gegevens aanpassen of verwijderen
Als je van mening bent dat de verwerkte gegevens niet (meer) juist, volledig of relevant zijn, kun je deze laten aanpassen of verwijderen.

Toestemming intrekken
Heb je NerrieServer toestemming verleend voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan heb je het recht om deze toestemming in te trekken.

Gegevens overdragen
Je kunt NerrieServer verzoeken om de door jou verstrekte persoonsgegevens aan jou over te dragen. De AVG heeft het in dit geval over ‘dataportabiliteit’. Je kunt hierbij belang hebben wanneer je de gegevens aan een andere partij wil overdragen.

Bezwaar maken
Je kunt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens bezwaar maken. Dit recht heb je ingeval NerrieServer de verwerking van jouw persoonsgegevens baseert op een gerechtvaardigd belang.

Klacht indienen
Als je klachten hebt over de wijze waarop NerrieServer omgaat met jouw persoonsgegevens, kun je deze klachten kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Beveiliging persoonsgegevens

NerrieServer gaat uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies en overige vormen van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Een voorbeeld van deze maatregelen is het gebruik van een SSL Certificaat.

11. Doorgifte persoonsgegevens

NerrieServer verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit vereist is met het oog op de bedrijfsvoering of op grond van een wettelijke verplichting.

Bedrijfsvoering
Jouw persoonsgegevens kunnen aan derden worden verstrekt als dit nodig is voor de bedrijfsvoering. Derden waaraan je hierbij kunt denken zijn externe adviseurs.

Wettelijke verplichting
Jouw persoonsgegevens kunnen aan derden worden verstrekt als dit vereist is op grond van een wettelijke verplichting. Derden waaraan je hierbij kunt denken zijn overheidsinstanties zoals de Belastingdienst.

12. Website derden

De website van NerrieServer kan via buttons naar websites van derden verwijzen. NerrieServer houdt geen toezicht, heeft geen zeggenschap en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derde partijen. Lees daarom altijd de privacyverklaring van deze derden.

13. Wijziging privacyverklaring

NerrieServer is gerechtigd om tussentijds wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Eventuele wijzigingen worden opgenomen in deze privacyverklaring. Raadpleeg daarom regelmatig deze verklaring.

14. Vragen

Je kunt een e-mail sturen naar info@nerrieserver.nl voor vragen over deze verklaring of over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt.